Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Na aanvraag direct verzekerd!
Ook in het weekend.

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Aansprakelijkheid

Camperverzekerd verstrekt door middel van deze website uitgebreide informatie over financiële producten en diensten die door Camperverzekerd worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van, en kan niet worden aangemerkt als deskundig persoonlijk advies. Indien u zonder verificatie of gericht advies van onze medewerkers van de geboden informatie gebruikmaakt en een offerte aanvraagt, dan wel een verzekering afsluit, doet u dit geheel voor eigen rekening en risico en is er sprake van "execution only". Bij deze vorm van dienstverlening is er geen sprake van advisering en bent u zelf verantwoordelijk voor de door u gekozen verzekeringsdekkingen en de afstemming op uw persoonlijke situatie. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u ons nimmer verantwoordelijk kunt houden voor de door u gemaakte keuzes. Wanneer u persoonlijk advies wenst, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem direct contact met ons op.

Website

Camperverzekerd streeft ernaar deze website correct en zonder onderbreking te laten functioneren. Camperverzekerd doet er alles aan om de online informatie-uitwisseling met gebruikers van de site zo veilig en probleemloos mogelijk te laten verlopen. Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid besteed. Toch kan het gebeuren dat er storingen optreden of dat opgenomen informatie onjuistheden bevat of onvolledig is. Voor de daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade aan de gebruiker van deze site wijst Camperverzekerd uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid af.

Camperverzekerd streeft ernaar dat de genoemde tarieven op deze website en verstuurde offertes overeenkomen met hetgeen geïncasseerd wordt bij haar klanten. U kunt er dan ook vanuit gaan dat de genoemde tarieven volledig overeenkomen met hetgeen geïncasseerd wordt. Camperverzekerd wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden of onjuistheden met betrekking tot op de website opgenomen tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend. Alle gegevens die u stuurt naar deze website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Alle op deze site en in offertes berekende premies en verzekerde bedragen worden genoemd onder voorbehoud van acceptatie door Camperverzekerd en/of de risicodragende verzekeringsmaatschappijen. Camperverzekerd en/of de risicodragers kunnen op basis van de gegevens van het online aanvraagformulier het risico afwijzen (om haar moverende redenen) of accepteren op afwijkende premie en/of voorwaarden. Indien Camperverzekerd een afwijkende premie en/of voorwaarden hanteert ontvangt u hier uiteraard tijdig bericht van. U heeft dan het recht om af te zien van de aanvraag.

Camperverzekerd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Camperverzekerd of door Camperverzekerd worden onderhouden dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Camperverzekerd uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Camperverzekerd geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Hoewel Camperverzekerd alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Camperverzekerd geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Elektronische correspondentie

Camperverzekerd zal te allen tijde trachten naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten zo spoedig mogelijk te beantwoorden c.q. te verwerken. Camperverzekerd kan echter niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Aansprakelijkheid samenwerkende partijen

Camperverzekerd werkt in opdracht van verzekerden en uit oogpunt van service samen met diverse externe partijen (bijvoorbeeld taxatiebureaus, schadeherstelbedrijven, beveiligingsinbouwbedrijven, etc.). Camperverzekerd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werkwijze van deze externe partijen. Hoewel Camperverzekerd uiterst selectief is ten aanzien van de externe bedrijven die op verzoek van verzekerden worden ingeschakeld en/of waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de kwaliteit van de producten en/of diensten die door externe partijen worden aangeboden c.q. geleverd. Camperverzekerd geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de producten en/of diensten die door externe partijen worden aangeboden c.q. geleverd. Camperverzekerd aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade veroorzaakt door externe partijen.

U heeft 14 dagen bedenktijd

Bij een aanvraag van verzekering(en) c.q. een polis heeft u altijd 14 dagen bedenktijd na datum van ontvangst van de polis. Bedenkt u zich binnen deze termijn, dan kunt u de verzekering(en) c.q. de polis annuleren door ons hiervan schriftelijk (per e-mail of post) in kennis te stellen, waarna de verzekering(en) c.q de polis kosteloos met terugwerkende kracht per ingangsdatum wordt beëindigd. Uitsluitend schriftelijke (per e-mail of post) annulering of opzegging van de verzekering(en) c.q. de polis is mogelijk.

Kosten en inkomsten

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij diverse bedrijfskosten. Hierbij kunt onder andere denken aan salarissen, kosten van kantoorvesting, opleidingen (permanente educatie) en vergunningen. Deze kosten kunnen op verschillende wijzen worden vergoed. Camperverzekerd heeft ervoor gekozen haar kosten onderdeel te laten zijn van de premie van de verzekering(en). De premie betaalt u rechtstreeks aan de risicodrager(s). Vervolgens dragen deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten.

Wij belonen onze medewerkers uitsluitend op basis van een vaste, passende beloning. Er is nimmer sprake van variabele beloningen, (verkoop-, omzet- of prestatiegerelateerde) bonussen of incentives. Camperverzekerd conformeert zich hiermee aan de eisen die de Autoriteit Financiële Markten stelt met betrekking tot een passende beloning, zoals vastgelegd in het Besluit Beheerst Beloningsbeleid.

Verzekeringskaarten

Als bemiddelaar is Camperverzekerd verplicht om verzekeringskaarten op deze website aan te bieden. In de verzekeringskaarten vindt u algemene en korte informatie over de verzekeringen welke wij aanbieden via deze website. De verzekeringskaarten zijn kort en bondig en dienen niet ter vervanging van de polisvoorwaarden. Voor de specifieke kenmerken van onze producten verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.

Wij adviseren u te allen tijde kennis te nemen van de inhoud van de Verzekeringskaarten en de Polisvoorwaarden. Indien u via deze website een verzekering afsluit, dient u tevens kennis te nemen van de inhoud van onze Dienstenwijzer.

Klachten

Geschillen en/of klachten over de totstandkoming en uitvoering van aanvragen via deze website kunnen worden voorgelegd aan:
- De directie van Camperverzekerd, Witte Paal 349, 1742 LE Schagen
- De risicodrager(s)
- Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
- De bevoegde rechter in Nederland naar keuze van verzekerde of belanghebbende

Camperverzekerd behoudt zich het recht voor om met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving de inhoud van de website en deze disclaimer aan te passen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze tekst te raadplegen. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van de disclaimer van toepassing.