Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Na aanvraag direct verzekerd!
Ook in het weekend.

Overbelading van uw camper

Overbelading camper. Veel camperaars rijden structureel overbeladen rond, veelal onbewust. Maar wat houdt overbelading in? Wat zijn de mogelijke gevolgen van overbelading? En welke gevolgen heeft dit voor uw camperverzekering? In dit artikel leest u alles over overbelading van een camper.Overbelading camper Overbeladen

Wat is overbelading?

Elke camper heeft volgens het kentekenbewijs een toegestane maximum massa. Dit is het maximale gewicht wat de camper volgens het kentekenbewijs tijdens het rijden, dus in beladen toestand inclusief personen, mag hebben. Dit is uitgedrukt in kilogram.

Bij een camper die geschikt is voor het B-rijbewijs betreft dit doorgaans een maximum toegestane massa van 3.500 kg. Weegt de camper meer dan op het kentekenbewijs vermelde maximum toegestane massa, dan is er sprake van overbelading en dat is volgens de wetgeving strafbaar.

Wij adviseren u daarom nadrukkelijk om te onderzoeken wat in uw geval de maximale toegestane massa van uw camper is. U kunt het toegestane maximum massa van uw camper terugvinden op de achterkant van uw kentekenpasje (F.2).

Overbelading en boetes

Eén van de redenen om overbelading aan te pakken is dat het invloed heeft op de remvertraging en dus op de verkeersveiligheid. Daarnaast veroorzaakt overbelading schade aan het wegdek.

De politie in binnen- en buitenland controleert regelmatig of er sprake is van overbelading bij motorrijtuigen. Is er sprake van overbelading van uw camper? In dat geval riskeert u een boete. Daarnaast kan de politie een aanvullende maatregel opleggen, bijvoorbeeld: de camper moet blijven staan en de lading dient overgeladen worden. De hoogte van de boete of de maatregel kan per land verschillen.

Ook kan het openbaar ministerie iemand strafrechtelijk vervolgen indien de overbelading de oorzaak is geweest van een bepaald ongeval.

Weet wat u weegt

Veel campers worden verkocht met een leeg gewicht van bijvoorbeeld 3.250 kg, zodat er nog maar 250 kg aan laadvermogen overblijft. Daarnaast worden veel (import)campers in gewicht “terug gekeurd” om zodoende aan het criteria B-rijbewijs te voldoen.

Ook komt het regelmatig voor dat bij of na aankoop van een camper extra accessoires worden toegevoegd die het gewicht van de camper verhogen waardoor het daadwerkelijke gewicht afwijkt van het massa rijklaar gewicht (G) op het kentekenbewijs.

Feitelijk zitten al deze campers dus al dicht bij de maximale 3.500 kg grens. Met wat extra bagage wordt de 3.500 kg grens in de praktijk al snel overschreden, waardoor campers te zwaar beladen rondrijden.

Indien u het idee heeft dat u mogelijk te zwaar beladen bent, dan kunt u uw camper in reisklare toestand, dus met alle bagage en personen in de camper, laten wegen op een weegbrug. Op deze wijze krijgt u een goede indruk van het totale gewicht van uw camper.

Probeer er in elk geval altijd voor te zorgen, ook voor uw eigen veiligheid, dat u binnen de wettelijke normen opereert. Overbelading van de camper brengt grote risico’s met zich mee.

Camperverzekeringen en overbelading

Naast het feit dat u mogelijk een boete riskeert bij overbelading, is er ook een ander aandachtspunt; Verzekeringstechnisch speelt overbelading namelijk ook een belangrijke rol. Ook hier zijn camperaars zich doorgaans niet van bewust.

Veel verzekeraars kennen in de polisvoorwaarden uitsluitingen voor schade als het gaat om overbelading.

Ook kan het voorkomen dat een verzekeraar de ontstane schade aan uw eigen camper niet vergoed of de veroorzaakte materiële- en letselschade aan derden op u als verzekeringnemer gaat verhalen indien er sprake is van overbelading. Belangrijk hierbij is dat de verzekeraar dient aan te tonen dat er een relatie (causaal verband) is tussen het ontstaan van de schade en de overbelading.

Wij adviseren u daarom uw polisvoorwaarden te raadplegen en navraag te doen bij uw huidige camperverzekeraar omtrent het beleid bij overbelading.

Overigens vallen kosten die bij u in rekening worden gebracht doordat u met een overbeladen camper rijdt (bijvoorbeeld boetes, afsleepkosten omdat u niet verder mag rijden en overige kosten), vanzelfsprekend niet onder de verzekeringsdekking. Dit wordt door geen enkele verzekeraar vergoedt.

Overbelading en het beleid van Camperverzekerd

In elke motorrijtuigverzekering in Nederland staat dat de bestuurder in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs. Ook in de polisvoorwaarden van de camperverzekering van Camperverzekerd is een voorwaarde voor verzekeringsdekking dat er sprake moet zijn van een bestuurder met een geldig rijbewijs. Het 'standaard' rijbewijs (B) zoals de meeste mensen die hebben, is geldig voor het besturen van campers met een toegestaan maximum massa van 3.500 kg.

Leidend daarbij is het gewicht zoals dat staat vermeld op het kentekenbewijs en niet het daadwerkelijke beladen gewicht!

Staat op het kentekenbewijs dat de toegestane maximum massa 3.500 kg is, dan is er dus sprake van een geldig rijbewijs en dus van verzekeringsdekking. Ook indien het gewicht is teruggekeurd door de RDW en daarna op het kentekenbewijs een toegestaan maximum massa van 3.500 kg staat, is er sprake van een geldig rijbewijs.

Staat er op het kentekenbewijs een maximum toegestane massa van meer dan 3.500 kg? Dan is er alleen sprake van een geldig rijbewijs en verzekeringsdekking indien de bestuurder van de camper over een C rijbewijs beschikt.

Nu de praktijk

U heeft een camper met een op het kentekenbewijs vermelde toegestane maximum massa van 3.500 kg en een technisch maximum massa van 3.850 kg. Het is zeker niet ondenkbaar wanneer alle tanks (water en brandstof) gevuld zijn, in combinatie met de aanwezige personen en bepakking, dat de toegestane maximum massa van 3.500 kg wordt overschreden.

Stel dat de camper in beladen toestand een totale massa heeft van 3.800 kg. In die situatie is er nog steeds sprake van een bestuurder met een geldig rijbewijs (gewicht op het kentekenbewijs is leidend) en is er dus verzekeringsdekking. Bovendien wordt het technisch maximum massa niet overschreden. Dit laatste is een belangrijke voorwaarde!

Een schadeclaim kan wel afgewezen worden indien er sprake is van onvoldoende zorg, roekeloosheid of bewust merkelijke schuld en daardoor ontstaat schade. Een voorbeeld is dat iemand willens en wetens de camper extreem beladen heeft, waardoor die eigenlijk niet meer goed te besturen is of onvoldoende remvermogen heeft met schade tot gevolg.

Of in het geval u de constructie van uw camper al dan niet bewust dusdanig (over)belast dat u over het door de RDW of op het typeplaatje van het chassis geregistreerde technische maximum massa (niet te verwarren met het toegestane maximum massa) heengaat. Ontstaat er dan een schade, dan kan de verzekeraar die afwijzen op grond van onvoldoende zorg of roekeloosheid.

Er moet dan wel sprake zijn van een causaal verband tussen de (extreme) overbelading en de voertuigtechnische gevolgen daarvan en (de ernst van) het ongeval. De bewijslast voor dit causale verband ligt bij de verzekeraar. Dit is door Camperverzekerd nog nooit gedaan en zal alleen in extreme situaties worden toegepast.

Technische maximum massa voertuig op 3.500 kg

Het kan voorkomen dat op het kentekenbewijs zowel het toegestane maximum massa (F.2) alsook het technische maximum massa (F.1) op 3.500 kg staat. In dat geval heeft u dus met uw camper twee opties om geen risico te lopen;

  1. U zorgt ervoor dat uw camper in beladen toestand te allen tijde onder de 3.500 kg blijft.
  2. U laat bij de RDW het technische maximum massa verhogen. Dit betreft doorgaans een eenvoudige administratieve handeling en heeft geen verdere gevolgen voor het benodigde rijbewijs. Het blijft immers een B-rijbewijs camper omdat u het toegestane maximum massa ongemoeid laat. U zult dan wel aan de RDW moeten aantonen welk hoger gewicht het chassis kan dragen. Bewijslast hiervan kunt u terugvinden op het typeplaatje op het chassis van uw camper of kunt u opvragen bij de fabrikant van de camper. Indien het typeplaatje of de fabrikant aangeeft dat het chassis geen hoger gewicht aankan dan 3.500 kg, dan kunt u overwegen om technische aanpassingen te laten doen aan uw camper. Wilt u dit niet? Dan blijft voor uw camper dus alleen optie 1 van toepassing.