Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Onderhoud gasinstallatie van uw camper

Gas in uw camper zorgt voor de nodige comfort. Door gas wordt de kachel verwarmd, de koelkast blijft koel en door het gebruik van gas kunt u koken in uw camper.Gasinstallatie camper

Het gasgebruik betekent ook dat u ervoor moet zorgen dat de gasinstallatie, drukregelaar en gasslang in goede conditie blijft om ernstige schade te voorkomen. Bij lekkage aan de gasinstallatie, drukregelaar of gasslang bestaat namelijk de kans op brand- en explosiegevaar. Doordat uw camper aan beweging, trilling en schokken onderhevig is tijdens het rijden kan er gas gaan lekken. Hierdoor verdient het hele gassysteem regelmatig aandacht.

Naast brand- en explosiegevaar is er ook verstikkingsgevaar. Het uitstromend gas verdrijft zuurstof. Uitstromend gas is aan zijn typische geur te herkennen. Uitstromend gas is zwaarder dan lucht en stroomt naar laag gelegen plaatsen. Met een gasdetector, ook wel gasalarm of gasmelder genoemd, is het mogelijk uitstromend gas tijdig te signaleren. Het is handig op verschillende plaatsen in uw camper een gasmelder te monteren. Bijvoorbeeld in de gasbun, in de buurt van het aanrecht, de kachel en de boiler. Monteer het gasalarm bij voorkeur op vloerhoogte.

De gasslang

De gasfles staat vaak achter een serviceluik en wordt met de gasslang aangesloten op de gasinstallatie. De gasslang is daardoor een belangrijk onderdeel en het advies luidt om minimaal eens per twee jaar de gasslang te laten controleren door een erkend camperbedrijf. Op de gasslang staat het jaartal van productie (productiedatum / fabricagedatum) vermeld of de uiterste gebruiksdatum van de gasslang. In het geval de uiterste gebruiksdatum wordt vermeld staat er doorgaans op de gasslang: to be replaced before ..... Dit jaartal geeft dan aan wanneer de uiterste gebruiksdatum (jaartal) is van de gasslang.

Het advies van BOVAG en ANWB is om de oranje (propaan) gasslang na vier jaar te vervangen en een zwarte (butaan) gasslang na twee jaar. De reden hiervoor is dat er na verloop van tijd scheurtjes door uitdroging in de slang ontstaan waardoor gaslekkage kan optreden. Uw veiligheid en die van anderen om u heen lopen gevaar bij een oude gasslang. Vervang daarom tijdig uw gasslang!

De drukregelaar

De gasdruk in een gasfles wordt bepaald door de omgevingstemperatuur. De druk is dus niet altijd gelijk. Gasapparatuur vraagt echter om een constante gasdruk. De drukregelaar op de gasfles zorgt hiervoor. De drukregelaar moet afhankelijk van het model minimaal iedere vijf à tien jaar vervangen worden voor optimale regeling van de druk en voor de veiligheid.

Laat uw drukregelaar echter samen met de gasslang en gasinstallatie minimaal eens per twee jaar controleren door een erkend camperbedrijf voor optimale veiligheid.

De gasinstallatie

Geadviseerd wordt ook de controle van de gasinstallatie (gasleiding) minimaal eens per twee jaar te laten plaatsvinden bij een erkend camperbedrijf. Tijdens een onderhoudsbeurt wordt de gasleiding op overdruk afgeperst en zo wordt de gasdichtheid gecontroleerd. Een loszittende leiding kan door trilling gaan lekken. Dit moet uiteraard voorkomen worden en daarom wordt tijdens een controle bij een erkend camperbedrijf de gehele gasinstallatie onderworpen aan een veiligheidscontrole.

Camperverzekering; gevolgschade niet altijd verzekerd!

Explosie- en/of brandschade aan uw camper als gevolg van een verouderde, in slechte staat zijnde, of niet onderhouden gasslang, drukregelaar of gasinstallatie valt doorgaans onder de dekking van uw camperverzekering indien uw camper WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco verzekerd is.

Gasinstallatie camper

Houdt u er echter rekening mee dat er ook camperverzekeraars zijn die schades als gevolg van verouderde, in slechte staat zijnde, of niet onderhouden gasslangen en gasinstallaties uitsluiten. Dit betekent dat u dan geen schadevergoeding ontvangt als de schade aan uw camper het gevolg is van een oude gasslang en/of niet onderhouden gasinstallatie.

Diverse verzekeraars hebben in de polisvoorwaarden een dergelijke uitsluiting opgenomen, doorgaans onder de noemer onvoldoende onderhoud. Enkele voorbeelden;

Aveco

Camperverzekeraar Aveco heeft bijvoorbeeld in haar polisvoorwaarden het volgende opgenomen:

Onder onvoldoende onderhoud wordt ook verstaan: het in slechte staat verkeren van de camper door het niet onderhouden, te laat onderhouden of ondeskundig onderhouden van de gasinstallatie.

Univé

Ook verzekeraar Univé heeft bij haar camperverzekering een dergelijke uitsluiting in de polisvoorwaarden. Bij Univé is schade aan de camper ook niet verzekerd door onvoldoende onderhoud. Univé stelt dat u de camper onvoldoende heeft onderhouden als u controle en onderhoud in de afgelopen 2 jaar aan de gasinstallatie niet kunt aantonen met een rapport van een BOVAG of FOCWA bedrijf!

U dient dus elke 2 jaar uw gasinstallatie te laten keuren en daarvan een schriftelijke verklaring te bewaren!

Overige verzekeraars

Raadpleeg uw polisvoorwaarden van uw camperverzekering voor meer informatie en overleg desnoods met uw assurantieadviseur of verzekeraar.

Advies van verzekeraars, ANWB & BOVAG

Laat voor uw eigen veiligheid en behoud van uw camper de gasinstallatie, drukregelaar en gasslang in uw camper minimaal eens per twee jaar controleren en onderhouden door een erkend bedrijf en laat dit schriftelijk vastleggen! Door tijdig en regelmatig onderhoud uit te laten voeren kunt u een hoop problemen voorkomen.