Eén van de grootste camperverzekeraars van Nederland

Hulpverlening buitenland

Wanneer u in het buitenland hulpverlening nodig heeft vanwege een schade met uw camper, heeft u ongeacht uw dekking (WA, WA + Beperkt Casco of WA + Casco) ter plaatse recht op de Camperverzekerd Help Service.

U kunt de Camperverzekerd Help Service 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer +31 (0)88 877 80 88. U vindt het telefoonnummer tevens op uw groene kaart (Internationaal Verzekeringsbewijs).

De groene kaart ontvangt u bij uw Camperverzekerd polis. Op de groene kaart staan telefoonnummers van de hulpdiensten voor het geval u schade of pech heeft. Wij raden u dan ook aan de groene kaart altijd mee te nemen indien u met de camper de weg opgaat.

Wanneer heeft u recht op hulp of vergoeding?

U heeft recht op hulp en/of vergoeding van de kosten indien;

 • de verzekering betrekking heeft op een camper, waarvoor het aansprakelijkheidsrisico is gedekt;
 • de hulpverlening tot stand is gekomen en/of de kosten zijn of worden gemaakt in overleg met en na instemming van de Help Service;
 • het recht op hulp wordt aangetoond aan de hand van de Hulpkaart (onderdeel van de groene kaart);
 • u volledige medewerking verleent;
 • de hulpverlening kan worden uitgeoefend en niet wordt verhinderd door een natuurramp.

Het recht op hulp ontstaat wanneer u met de camper en/of de gekoppelde aanhanger door een ongeval, brand of enig ander van buiten komend onheil (waaronder niet wordt verstaan een mechanisch of elektronisch defect) niet meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet meer in staat is de camper te besturen, terwijl geen van de inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over te nemen.

Let op: Indien u ook (pech)hulpverlening (onder andere hulp bij: mechanisch- of elektronisch defect, uitval van de bestuurder) wenst mee te verzekeren, dient u Doorlopende reis mee te verzekeren!

Waaruit bestaat de hulpverlening?

De hulpverlening binnen het geldigheidsgebied in het buitenland omvat;

 1. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en slepen van de camper naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld;
 2. het vervoer van het beschadigde camper en/of de aanhanger naar één door verzekerde te bepalen adres in Nederland, mits:
  • dit object niet binnen 4 werkdagen, eventueel door middel van een noodreparatie, zodanig kan worden gerepareerd dat de (terug)reis op technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden;
  • de kosten van dit vervoer lager zijn dan de dagwaarde van het gestrande object na de schadegebeurtenis; indien de vervoerskosten hoger zijn, worden de kosten vergoed van invoer of vernietiging ter plaatse van het gestrande object; in dat geval heeft de verzekerde recht op vervoer van de reisbagage naar Nederland;
 3. de terugreiskosten van de bestuurder en de eventuele inzittenden als op grond van het vermelde onder sub 2 niet met de camper wordt teruggereisd.

Vergoed worden de kosten van vervoer per;

 • taxi naar het dichtstbij gelegen spoorwegstation;
 • trein (2e klas) naar het spoorwegstation in Nederland dat het dichtst ligt bij de plaats van bestemming;
 • taxi van dat station naar de plaats van bestemming.

Heeft u uw camper WA + Volledig Casco (All-risks) verzekerd?

Voor campers met een uitgebreide Cascoverzekering (All-risks) is de hulpverlening in het buitenland (zoals genoemd onder sub 1,2 en 3) eveneens van toepassing wanneer:

 • de camper buiten Nederland, maar nog wel binnen het verzekeringsgebied, tot stilstand komt (of niet meer verder kan rijden) als gevolg van een mechanische storing;
 • de voortzetting van de reis buiten Nederland, maar nog wel binnen het verzekeringsgebied, onmogelijk is door diefstal van de camper.

Daarnaast omvat de hulpverlening in het buitenland voor campers met een uitgebreide Cascoverzekering tevens:

 • de vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg, na het tot stilstand komen van de camper en/of gekoppelde aanhanger als gevolg van een mechanisch of elektronisch defect, tot een maximum van € 125,- per gebeurtenis; de kosten van onderdelen en reparatie komen niet voor vergoeding in aanmerking, evenmin worden de kosten vergoed indien de reparatie plaatsvindt bij een garage;
 • het namens de verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het object rijklaar te maken wanneer deze onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn; de kosten van de onderdelen zelf komen voor rekening van verzekeringnemer en/of verzekerde.

Alle in verband met de hulpverlening door Help Service/de maatschappij voorgeschoten kosten, welke niet in de polis zijn verzekerd, zijn voor rekening van verzekeringnemer en/of de verzekerde. Bij bedragen boven de € 700,- kan een betaling vooraf worden verlangd van verzekeringnemer en/of verzekerde. Bij samenloop van hulpverleningsrechten zal de Help Service niet verwijzen naar andere hulpinstanties. De Help Service/de maatschappij behoudt zich het recht voor gemaakte kosten te verhalen op andere verzekeraars.

Wat te doen indien u aanspraak maakt op hulpverlening in het buitenland?

Indien er recht bestaat op hulpverlening in het buitenland dient u onmiddellijk contact op te nemen met de Camperverzekerd Help Service. U kunt de Camperverzekerd Help Service 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer +31 (0)88 877 80 88. Indien u twijfelt over het recht op hulpverlening kunt u eveneens contact opnemen met de Camperverzekerd Help Service.

Vermeld voor de volledigheid in uw telefoongesprek met de Camperverzekerd Help Service altijd;

 • alle identiteits- en verzekeringsgegevens van de groene kaart (waaronder kenteken en polisnummer);
 • oorzaak van de stranding;
 • aard van de schade;
 • adres en telefoonnummer waar men u kan bereiken;
 • adres en telefoonnummer van de garage waar zich de gestrande camper en/of aanhanger bevindt (indien van toepassing);
 • aantal personen van het reisgezelschap;
 • hoeveelheid en aard van de reisbagage.

De Camperverzekerd Help Service geeft u onder andere hulpverlening in de vorm van adviezen en regelt voor u berging en vervoer van de camper/aanhanger en de inzittenden.

Het takelen, bergen en vervoer wordt uitgevoerd door erkende hulpverleners.

Indien u vragen heeft over de hulpverlening in het buitenland kunt u ook contact opnemen met Camperverzekerd via telefoonnummer +31 224 562 011.